top of page

Quelques recherches effectuées sur l'auteur et sa vie

Dr. Arif Yilmaz, (2020) La narration de Kemal Bilbaşar, La société dans le miroir de la réalité (un livre de 555 pages).

Université d'Uşak, Département de Littérature Turque Moderne.

(Kemal Bilbaşar’in Öykücülüğü, Gerçekliğin Aynasindaki Toplum

 Kültür Bakanlığı Yayıncılık, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi , Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Yenİ Türk Edebİyati Anabilim Dali).

Dr. Mustafa Karabulut, (2019) La mer comme recherche spatiale utopique (exemple de l'"Appel de la Mer").

Université d'Adıyaman, Département de Langue et Littérature Turques.

(Ütopik Bir Mekân Arayışı Olarak Deniz (Denizin Çağırışı Örneği.

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi).

Yücel  Yeter, (2019) Le réalisme social dans les romans de Kemal Bilbaşar nommés Cemo, Memo et le "Mariage des Agas est Toujours Différent".

Mémoire de maîtrise (136 pages) Université de Kirklareli, Département de Langue et Littérature Turques.

(Kemal Bilbaşar'ın Cemo, Memo ve Başka Olur Ağaların Düğünü Adlı Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik ,

Yüksek Lisans Tezi, (136 sayfa) Kirklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı).

Selami Tekataş, (2018) Éléments folkloriques dans les romans sociaux de Kemal Bilbaşar.

Mémoire de maîtrise (423 pages) Université Fırat d'Elazig, Département de Langue et Littérature Turques, Département de Littérature Populaire.

(Kemal Bilbaşar’ın Toplumsal Romanlarında Folklorik Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, (423 sayfa) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Elazig).

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15687/525518.pdf?sequence=1

Hülya Soyşekerci, (2018) Existence mystérieuse dans l'"Appel de la Mer".

(Denizin Çağırışı’nda Gizemli Varoluş)

https://oggito.com/yazarlar/hulya-soysekerci/405

 

Menekşe Yavuz, (2018) Évaluation du rôle des femmes dans le roman Cemo.

Journal des Etudes sur les Femmes Méditerranéennes Numéro I (2) pages 203-214 .

(Cemo Romanında Kadınlık Rolünün Değerlendirilmesi Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi Sayı I (2) 203-214 Araştırma Makalesi).

http://static.dergipark.org.tr:8080/article-download/1b3c/6d64/5e38/5c17810003dab.pdf?

Sabahattin Kapucu, (2016) Une Etude sur les Eléments de Littérature et Culture Populaires dans l'œuvre de Kemal Bilbaşar.

Mémoire de maîtrise, Université Yüzüncü Yıl de Van, Institut des Sciences Sociales.

(Kemal Bilbaşar’ın Hikayelerindeki Halk Edebiyatı ve Halk Kültürü Unsurları Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van).

 

Dr. Ali Algül, (2014) Une perspective psychanalytique sur l'"Appel de la Mer", roman de Kemal Bilbaşar.

Université Hacettepe, Journal des Etudes Turques.

(Kemal Bilbaşar’ın Denizin Çağırışı Romanına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış

Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Ağri İbrahim Çeçen Üniversitesi  öğretim üyesi).

http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi/20sayi.pdf

Dr. Müberra Bağcı, (2010) Le rôle de l’enfance dans l’aliénation des personnes dans l'"Appel de la Mer" et les autres ouvrages de Kemal Bilbaşar.

Nouvelle littérature turque, n ° 2, (pages 83-101).

(Denizin Çağırışı, Aylak Adam ve Tutunamayanlar’da Başkişilerin Yabancılaşmasında Çocukluk Hayatlarının Rolü,  Yeni Türk Edebiyatı , no.2, (sayfa 83-101)).

 

Dr. Müberra Bağcı, (2008) Une étude des nouvelles, romans et pièces de théâtre de Kemal Bilbaşar. Thèse de Doctorat, Ege Université, Institut des Sciences Sociales, Littérature Turque Contemporaine.

(Kemal Bilbaşar'ın hikâyeleri, romanları ve tiyatroları üzerine bir inceleme.

Doktora Tezi , Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı). 

https://docplayer.biz.tr/26230787-T-c-ege-undversdtesd-sosyal-bdldmler-enstdtusu-yeni-turk-edebiyati-anabilim-dali.html

 

Dr. Müberra Bağcı, (2007) La corruption dans l'œuvre de Kemal Bilbaşar.

Journal des Etudes sur la Langue et la Littérature Turque. (pages 197-210)

(Kemal Bilbaşar’ın Hikâyelerinde Rüşvet,) Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi ( sayfa 197-210)).

 

Ülviye Dikici, (2005) Une étude des personnages dans les romans de Kemal Bilbaşar.

Mémoire de maîtrise, (277 pages) Université Yüzüncü Yıl de Van, Institut des Sciences Sociales, Département de Langue et Littérature Turques, Département de Littérature Populaire.

(Kemal Bilbaşar'in Romanlarinda Şahislar Kadrosu, Yüksek Lisans Tezi, ( 277 sayfa) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Van). 

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Kemal%20Bilba%C5%9Far%E2%80%99%C4%B1n%20romanlar%C4%B1nda%20%C5%9Fah%C4%B1slar%20kadro.pdf

 

Dr. Müberra Bağcı, (2004)  Kemal Bilbaşar, sa vie et ses œuvres.

Journal des Etudes sur la Langue et la Littérature Turque (pages 1-30).

(Kemal Bilbaşar, Hayatı ve Eserleri.Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (sayfa 1-30)).

 

Dr Müberra Bağcı, (2002) Une recherche sur la vie et les œuvres littéraires de Kemal Bilbaşar.

Mémoire de maîtrise, (116 pages) Université Ege d'Izmir, Institut des Sciences Sociales.

(Kemal Bilbaşar’ın Hayatı ve Edebi Eserleri Üzerinde Bir Araştırma.Yüksek Lisans Tezi, (116 sayfa) Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir).

 

Note : Un résumé est disponible sur certaines des recherches en cliquant sur le lien .

bottom of page